ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิด "ลานเด็กหอ" ลานกิจกรรมและออกกำลังกายแห่งใหม่

2014 dek-hor-activity-park

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดลานเด็กหอ ลานกิจกรรมและการออกกำลังกายแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานเด็กหอ โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงานขอให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ ซึ่งทางมหาวิทยาัลัยได้จัดรถกอล์ฟ เพื่อรับส่งนักศึกษาไปลานเด็กหอที่บริเวณหน้าอาคาร 21 สำหรับนักศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย (ระดับคณะ) จำนวน 4 ชั่วโมงกิจกรรม

     นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดลานเด็กหอ สามารถลงชื่อเพื่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11 ภายในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557