ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ยังเก็บชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์

460708 653984251284502 457975849 o web

     ฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 แต่ยังเข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทยในระดับคณะวิชา ไม่ครบตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 25 เมษายน 2557 นี้

  • เขียนแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (สทป.102) เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมกิจกรรมทดแทน
    (รับแบบฟอร์มได้ที่สำนักทะเบียนฯ อาคาร 1 ชั้น 1 และ/หรือ หน้าห้องสำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11)
  • พิมพ์ผลการตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติ (Online) ได้ที่เว็บไซต์ของฝ่ายกิจการนักศึกษา (คลิกที่นี่)
  • ดำเนินการยื่นเอกสาร ในข้อ 1+2 ได้ที่ คุณอุษณีย์ (พี่เอ๋) สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11