Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

คณะบริหารธุรกิจในข่าวและสื่อต่าง ๆ

 • ม.หอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม

  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ คณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทยจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนในการเสริมทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้แกนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการและเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง The Residence โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท

  Read More
 • สถาบันไทยพัฒน์ ตั้ง “กรรมการเครือข่ายยั่งยืน” มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และประสานเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทย

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมที่ได้ลงนามเข้าเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เมื่อปี พ.ศ.2555 และได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการลงทุนทางสังคม โดยสำนักงานเลขาธิการว่าด้วยหลักการลงทุนทางสังคม ซึ่งเป็นความริเริ่มที่สนับสนุนโดยสหประชาชาติ ได้แถลงข่าวถึงการจัดตั้ง “คณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3

ข้อมูลอาจารย์และข้อมูลสำหรับติดต่ออาจารย์ (Contact Information)

ชื่ออาจารย์ภาษาไทย อ.ดวงใจ กัมพลานุวัตร
ชื่ออาจารย์ภาษาอังกฤษ MRS.DUANGJAI KUMPALANUWAT
ห้องพักอาจารย์ อาคาร 24 ชั้น 13 ห้อง 34
เบอร์ห้องพักอาจารย์ โทรศัพท์ภายใน 02-697 4049
อีเมลอาจารย์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office Hours  วันอังคารและวันพุธ เวลา 11.30-13.30 และ 15.30-16.30

 

ตำแหน่ง (Academic Employment)

ปี 2550 -ปัจจุบัน อ.ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปี 2538 – 2549 อ.ประจำสาขาวิชาบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ปี 2537 หัวหน้าสาขาเลขานุการ
ปี 2529 – 2536 อาจารย์ประจำวิชาสาขาเลขานุการ

 

ประวัติการศึกษา (Education)

ปริญญาเอก -
ปริญญาโท พบ.ม.(การบริหารงานบุคคล)(เกียรตินิยมเรียนดี)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บธ.ม.(การเลขานุการ)(เกียรตินิยมอันดับ1)ม.หอการค้าไทย

 

วิชาที่สอนในปัจจุบัน (Teaching)

รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น
BA208 พฤติกรรมองค์การ ปี 2
     
     

 

อาจารย์ที่ปรึกษาในปัจจุบัน (Services)

สาขา กลุ่ม รหัสนักศึกษา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ D ปี4 570114001-57011004605
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ D ปี3 58011001-58011004604
การจัดการ I กลุ่มสถาบัน 5801105165-5801105733
การจัดการ I กลุ่มสถาบัน 5901105097-5901105741

 

Download CV More Back