ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

2014 wai-kru

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

  • รอบที่ 2 เวลา 10.30 - 12.15 น. สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • รอบที่ 3 เวลา 12.30 - 14.15 น. สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีการงดการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และพกบัตรนักศึกษามาร่วมงาน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทยในระดับคณะวิชา ด้านคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 2 หน่วยกิจกรรม สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีอื่น ๆ ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู สามารถเข้าร่วมได้ในรอบที่ 3 โดยสามารถลงชื่อเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ กองกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2