ข้อมูลอาจารย์และข้อมูลสำหรับติดต่ออาจารย์ (Contact Information)

ชื่ออาจารย์ภาษาไทย อาจารย์ปวีณา  นิลพงษ์
ชื่ออาจารย์ภาษาอังกฤษ Paveena Nilphong
ห้องพักอาจารย์ อาคาร 24 ชั้น 13   ห้อง 16
เบอร์ห้องพักอาจารย์ 02-697-4031
อีเมลอาจารย์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office Hours  -

 

ตำแหน่ง (Academic Employment)

 2537-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำ

 

ประวัติการศึกษา (Education)

ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี บธ.บ ธุรกิจศึกษา มหาาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests)

 

 

วิชาที่สอนในปัจจุบัน (Teaching)

รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น
 BA206  การประกอบการ  
 BA102  การจัดองค์กรและการบริหาร  
 ฺBG002  ธุรกิจสมัยใหม่  

 

อาจารย์ที่ปรึกษาในปัจจุบัน (Services)

สาขา กลุ่ม รหัสนักศึกษา
 การจัดการ  J1  59

 

Back