ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557

 2014 BizPostTrainingForFirstSemester

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อ "Smart to work" เพื่อให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเป็นการแนะแนวอาชีพ สร้างโอกาสในการทำงานในอนาคต

      โดยโครงการนี้กำหนดจัดขึ้น 2 รอบ ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 และวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมีการแบ่งให้นักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมในแต่ละรอบ สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทยระดับมหาวิทยาลัย (กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา) ซึ่งกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเป็นกิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัย

รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557
     สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาการบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557
     สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (เฉพาะกลุ่ม H2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เฉพาะกลุ่ม K1) สาขาวิชาการจัดการ (เฉพาะกลุ่ม J1 และ J3/1) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาผู้ประกอบการ และนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา

     หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 7 ชั้น 11 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6103