ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ AEC Property Agent

2014 AEC-Property

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ Century 21 Thailand ขอเชิญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทุกชั้นปี ที่มีความสนใจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เข้าร่วมการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ "AEC Property Agent" เพื่อฝึกอบรมโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงบูรณาการ และเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องกิจกรรมปริญญาตรี อาคาร 11 ชั้น 1

     โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมข้างต้นจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย ระดับคณะวิชา ด้านส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม สำหรับนักศึกษาที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11 ในวันและเวลาทำการ

 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ