ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษารหัส 50-52 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ (กิจกรรมบังคับ)

10649703 831535116899480 2954224242171584314 n-web

     กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รหัส 50-52 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพตามโครงการบัณฑิตอุดมคติไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ชั่วโมงกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 2 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำหรับนักศึกษารหัส 53 เป็นต้นไปที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะได้รับการบันทึกกิจกรรมระดับคณะ หัวข้อละ 3 ชั่วโมงกิจกรรม (การอบรมแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ EQ และบุคลิกภาพ)
     โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 7 ชั้น 1 ในวันและเวลาทำการ