ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "มิติความพอเพียงสร้างได้ด้วยตนเอง"

2014 suanluang

     สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 27" ในหัวข้อเรื่อง "มิติความพอเพียงสร้างได้ด้วยตนเอง" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

      สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในวันและเวลาดังกล่าว สามารถลงชื่อเพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมงานได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11 โดยมีรถบัสออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในเวลา 12.30 น.

 

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ http://suanluangrama9.or.th/