ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

2015 BizPostOrientation02-57

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเป็นการแนะแนวอาชีพ สร้างโอกาสในการทำงานในอนาคต

     โดยในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดจัดขึ้นจำนวน 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Smart to Work”
โดยความร่วมมือกับกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2

** สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (กลุ่ม H1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (กลุ่ม K2) สาขาวิชาการจัดการ (กลุ่ม J2 และ J3/2) และนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในภาคต้นที่ผ่านมา **

รอบที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน”
โดยความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 12.30-16.00 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2

** สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด และนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สนใจ และที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในภาคต้นที่ผ่านมา **

     หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 7 ชั้น 11 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6103