ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 สมัครเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program

2015 LDP-cp-all

     สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ของทุกสาขาวิชาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมในส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สมัครเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตและนักศึกษา ทั้งนี้ในปี 2558 ทางบริษัทกำหนดจัดโครงการขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3 รุ่น

  • รุ่นที่ 42 : วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่
  • รุ่นที่ 43 : วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

  •  รุ่นที่ 40 : วันที่ 10 - 12 กรกฏาคม 2558 ณ ศูนย์ธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

     สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการ www.ldpcpall.com หรือโทรสอบถามได้ที่คุณพัชรีย์ ขำผัน และคุณกฤชกร ภูติวัฒนชัย ด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2648 2977, 2978 โทรสาร. 0 2648 2979 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.