ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประกาศสำหรับนักศึกษากองทุน กยศ. และ กรอ. ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2558

902702 641273705888890 1424125146 o web

     กองสวัสดิการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เฉพาะนักศึกษาที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาแล้ว ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมต่อเนื่อง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดำเนินการเข้าระบบ e-StudentLoan เพื่อบันทึก "แบบยืนยันการขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 1/2558" ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2558 และกรอกรายละเอียดในแบบคำขอกู้ยืมฯ พร้อมเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนและนำมาส่งตามกำหนดเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 20-30 เมษายน 2558 (แยกตามคณะและชั้นปี) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของกองสวัสดิการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://department.utcc.ac.th/utccswd