ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษากองทุน กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัย

10649703 831535116899480 2954224242171584314 n-web

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2558 ดังนี้

 • โครงการ "รักษ์งานศิลป์แผ่นดินไทย"
  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ถึง วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับบันทึกจำนวน 18 ชั่วโมงกิจกรรม
  • สามารถลงชื่อเข้าร่วมได้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558 (รับจำกัดเพียง 200 คนเท่านั้น)
  • หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ - กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6943
 • โครงการ "ลูกแม่ไทรใจอาสา...รักษ์ มกค." (กิจกรรม 5ส.)
  ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับบันทึกจำนวน 6 ชั่วโมงกิจกรรม
  • สามารถลงชื่อเข้าร่วมได้จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2558
  • หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ - กองกิจกรรมนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6922
 • โครงการ "ชีวิตวัยใสห่างไกลยาเสพติด"
  ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ บริเวณใต้อาคาร 10 และอาคาร 1,2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับบันทึกจำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม
  • สามารถลงชื่อเข้าร่วมได้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2558
  • หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ - กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6951-52
 • โครงการ "บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"
  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ถึง วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ บริเวณใต้อาคาร 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับบันทึกจำนวน 9 ชั่วโมงกิจกรรม
  • สามารถลงชื่อเข้าร่วมได้จนถึงวันที่ทำการบริจาคโลหิต
  • หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ - กองสวัสดิการนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6912-13

     โดยนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยทางมหาวิทยาลัยจะบันทึกเป็นชั่วโมงกิจกรรม 50 ชั่วโมงตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถลงชื่อได้ที่กองกิจกรรมนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป