ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการจัดกิจกรรมโครงการหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์มืออาชีพ

859990 617323828283878 321976302 o web

     สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการจัดกิจกรรมในโครงการหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์มืออาชีพ จากกำหนดการเดิมเป็นวันและเวลาดังต่อไปนี้

  • วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 - 17.00 น.
  • ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 16.30 - 19.30 น.
  • วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.

     สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์มืออาชีพ สามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร. นงนภัส แก้วพลอย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (อาคาร 7 ชั้น 11)