ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

เลื่อนกำหนดการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

859990 617323828283878 321976225 o web

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์การเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้

  • การเลือกตั้งล่วงหน้า
    กำหนดการเดิม - วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องสโมสรนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2
    กำหนดการใหม่ - วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องสโมสรนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2
  • การเลือกตั้งจริง
    กำหนดการเดิม - วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    กำหนดการใหม่ - วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     สำหรับนักศึกษาท่านใดที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ได้ สามารถติดต่อขอแบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ที่กองกิจกรรมนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชั่วโมง (กิจกรรมนี้นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 3 ครั้ง ตลอด 4 ปีการศึกษา เนื่องจากเป็นกิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัย) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ กองกิจกรรมนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2