ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

แนะนำทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558

2015 intro-KNBT-58

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อเป็นการแนะนำทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะมีการจัดเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2015 intro-KNBT-58-001

ประธานคณะกรรมการนักศึกษา

นายศราวุฒิ ใบระหมาน (วุฒิ)
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด
รหัสนักศึกษา 5501100293

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม

  • รองประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2557
  • กิจกรรมกีฬาประเพณี "แม่ไทรเกมส์" ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2557
  • กิจกรรมเฟรชชี่
 2015 intro-KNBT-58-001

รองประธานคณะกรรมการนักศึกษา คนที่ 1

นายสุขสันต์ สุขเจริญ (ฟาง)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการ
รหัสนักศึกษา 5601105046

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม

  • ประธานชมรมดนตรีสากล
 2015 intro-KNBT-58-001

รองประธานคณะกรรมการนักศึกษา คนที่ 2

นายสุขสันต์ สุขเจริญ (ทีม)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสนักศึกษา 5601106019

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม

  • กิจกรรมกีฬาประเพณี "แม่ไทรเกมส์" ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2557
  • กิจกรรมเฟรชชี่
 2015 intro-KNBT-58-001

เหรัญญิกคณะกรรมการนักศึกษา

นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสุข (ทราย)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
รหัสนักศึกษา 5601107127

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม

  • กิจกรรมกีฬาประเพณี "แม่ไทรเกมส์" ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2557
2015 intro-KNBT-58-001

เลขานุการคณะกรรมการนักศึกษา

นางสาวสิรินาฎ แพทย์นุเคราะห์ (นุ่น)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
รหัสนักศึกษา 5601102057

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม

  • กิจกรรมกีฬาประเพณี "แม่ไทรเกมส์" ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2557