ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการ Young Corporate Financial Officer 2015 เปิดรับสมัครแล้ว!!

2015 SET-Young-CFO

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ร่วมกับ ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 4 ในสาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมโครงการ Young Corporate Financial Officer 2015 เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Intensive Course Training & Workshops) จำนวน 10 วัน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพในบริษัทจดทะเบียน อาทิเช่น นักลงทุนสัมพันธ์ และนักวิเคราะห์การเงิน เป็นต้น ให้นักศึกษาในสังกัดของสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 เมษายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ http://www.tsi-thailand.org/newbreed/2014/menu4.html หรือที่อาจารย์ ดร. นงนภัส แก้วพลอย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ