ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์

1064621 675617665787827 1656973761 o web

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 (ทุกสาขาวิชา) เข้าร่วมโครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ E-Book, E-Journal และ E-News ณ ห้องสัมมนาและฝึกอบรม สำนักหอสมุดกลาง อาคาร 11 ชั้น 4 โดยโครงการแบ่งการอบรมเป็น 4 รอบ (รับจำนวนจำกัด รอบละ 35 คน) ดังนี้

รอบที่ 1 : วันอังคารที่  9 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.30-16.00 น.
รอบที่ 2 : วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30-15.00 น.
รอบที่ 3 : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.30-16.00 น.
รอบที่ 4 : วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30-15.00 น.

     โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมการอบรม สามารถลงชื่อและระบุรอบที่ประสงค์จะเข้าร่วมการอบรมได้ที่ สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11 และในวันที่เข้าร่วมการอบรมให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ และนำอุปกรณ์ iPad หรือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย เพื่อความสะดวกในการอบรม (นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมระดับคณะ ด้านพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จำนวน 1 ชั่วโมงกิจกรรม)