ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโทสมัครเข้าร่วมโครงการ New Breed Analyst @ U-Net 2015

2015 SET-NewBreed-Analyst

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ขอเชิญนักศึกษาในระดับปริญญาโทในคณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางการเงิน สมัครเข้าร่วมโครงการ New Breed Analyst @ U-Net  2015 เพื่อเข้ารับทุนอบรมติวเข้มและทดสอบในหลักสูตรใบอนุญาต Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) Level 1 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสในการเข้าสู่วิชาชีพตลาดทุนในอนาคต สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ที่เว็บไซต์ของโครงการ http://www.tsi-thailand.org/newbreed/2014/menu3.html