ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

2015 Waikru

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจะแบ่งรอบในการเข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 2 รอบ คือ

  • รอบที่ 2 - สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
    ตั้งแต่เวลา 10.30 - 12.15 น. (นักศึกษาพร้อมกันที่อาคารหอประชุมเวลา 10.30 น.)
  • รอบที่ 3 - สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์)
    ตั้งแต่เวลา 12.30 - 14.15 น. (นักศึกษาพร้อมกันที่อาคารหอประชุมเวลา 12.30 น.)

     รายละเอียดเพิ่มเติมตามกำหนดการที่แนบมาด้านล่าง หากนักศึกษาท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ กองกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 และที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11 ในวันและเวลาทำการ