ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

กำหนดการสอบ Mock Exam โครงการ New Breed IC @ U-Net 2015

2015 SET-new-breed-securities-in-mock-exam

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการสอบ Mock Exam สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ New Breed IC @ U-Net 2015 (ด้านหลักทรัพย์) ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ร่วมกับ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) และสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI)

     การสอบ Mock Exam สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7502, 7504 และ 7505 อาคาร 7 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 2 รอบ (ใช้เวลาสอบรอบละ 1 ชั่วโมง 30 นาที จำนวนข้อสอบ 60 ข้อ)

  • การสอบ Mock Exam รอบที่ 1
    วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.00 – 14.30 น. (รายชื่อผู้เข้าสอบ)
    (เลขที่ 01 - 40 สอบที่ห้อง 7504 // เลขที่ 41 - 66 สอบที่ห้อง 7505)
  • การสอบ Mock Exam รอบที่ 2
    วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 15.00 – 16.30 น. (รายชื่อผู้เข้าสอบ)
    (เลขที่ 01 - 40 สอบที่ห้อง 7504 // เลขที่ 41 - 65 สอบที่ห้อง 7505)

     โดยผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องนำบัตรประชาชนหรือใบขับขี่มาใช้แสดงตัวก่อนเข้าสอบ แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือชุดไปรเวท (ห้ามกางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นเหนือเข่า และรองเท้าแตะ) สำหรับเครื่องคิดเลขที่อนุญาตให้ใช้ในการสอบจะต้องเป็นเครื่องคิดเลขที่ไม่มีฟังก์ชั่นทางการเงินเท่านั้น

     นอกจากนี้ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามรอบที่โครงการกำหนดไว้ให้เท่านั้น ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าสอบตามรอบที่กำหนดทางโครงการได้เตรียมจดหมายลาอาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้บริหารองค์กรตามไฟล์ที่แนบมาให้ด้วยนี้ หากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2229-2712 และ 0-2229-2716 ภายในวันและเวลาทำการ