ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

2015 BizOrientation

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 จำนวน 2 รอบ แยกตามสาขาวิชาของนักศึกษา ดังนี้

รอบที่ 1 ตั้งแต่เวลา 9.30-12.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 - 09.30 น.)
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

  • สาขาวิชาการเงิน
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • สาขาวิชาการจัดการ (กลุ่ม J1)
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รอบที่ 2 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 - 13.30 น.)
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

  • สาขาวิชาการจัดการ (กลุ่ม J2 + J3)
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับสำหรับนักศึกษาทุกคน หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 7 ชั้น 11 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6103 ในวันและเวลาทำการ

[ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่ ]