ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสืบสานตำนานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภายใต้แนวคิด "สืบสานตำนานวัฒนธรรมดอกไม้"

2015 UTCC-Biz-culture-activity

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสืบสานตำนานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภายใต้แนวคิด "สืบสานตำนานวัฒนธรรมดอกไม้" โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้มีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย มาบรรยายให้ความรู้ สาธิตการจัดดอกไม้สดขั้นพื้นฐาน และการทำบุหงารำไป เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมเกิดความภาคภูมิใจในศิลปะประจำชาติและช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้

  • กิจกรรมเชิงปฏิบัติสาธิตการจัดดอกไม้สดขั้นพื้นฐาน
    วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 2 รอบ คือ รอบเวลา 10.30 - 12.30 น. และเวลา 13.30 - 15.30 น.
  • กิจกรรมเชิงปฏิบัติสาธิตการทำบุหงารำไป
    วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 จำนวน 2 รอบ คือ รอบเวลา 10.30 - 12.30 น. และเวลา 13.30 - 15.30 น.

     สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทยระดับคณะวิชา ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2 ชั่วโมงกิจกรรม หากนักศึกษามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 7 ชั้น 11) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6103 ในวันและเวลาทำการ

 

 - ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม -