ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555

2013 last-orientation

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาิวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ในสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และนักศึกษาสาขาอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของทางคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับบันทึกกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติ (ระดับคณะ) ด้านส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา จำนวน 3 ชั่วโมง