ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

2015 BizOrientation-2-58

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และบริษัท ท๊อปกัน จำกัด ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ในหัวข้อ "พัฒนาศักยภาพตนเองให้ประสบความสำเร็จ" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในการวางแผนและก้าวไปสู่โลกของการประกอบอาชีพในอนาคต

  • รอบที่ 1 - สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในภาคต้น
    ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 13.30 - 16.20 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2
  • รอบที่ 2 - สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
    ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 - 16.20 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2
    **ทั้งสองรอบนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนเข้าร่วมหน้าห้องจัดกิจกรรมภายในเวลา 13.00 - 13.30 น. เท่านั้น**

     โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย (ระดับมหาวิทยาลัย) จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (อาคาร 7 ชั้น 11) หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6103 ในวันและเวลาทำการ

- ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า -