ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558

2015 UTCC-Scholarship-for-student-support

     กองสวัสดิการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2559 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 - 2557
2. เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ถึงภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
4. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
5. เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัย

     สำหรับรายละเอียดการสมัครและกำหนดการสมัครเพิ่มเติม สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของกองสวัสดิการนักศึกษา (คลิกที่นี่)