ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาส่งเรียงความเพื่อชิงทุนสนับสนุนการศึกษา ในหัวข้อ "ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและในหลวงอย่างไร"

2016 SupportScholarship

     กองสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาจาก ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเรียงความที่เขียนด้วยตนเองในหัวข้อ "ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและในหลวงอย่างไร" จำนวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษขนาด A4 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 7 ชั้น 11) และจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของกองสวัสดิการนักศึกษา http://department.utcc.ac.th/utccswd/

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา

 • เป็นผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2557
 • เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ถึงภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัย
 • ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาประเภทเต็มจำนวนของมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัครทุนสนับสนุนการศึกษา

 • ใบสมัครรับทุนสนับสนุนการศึกษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หน้า – หลัง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา – มารดา หรือ ผู้ปกครอง
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษาถึงภาคปลาย ปีการศึกษา  2557
 • เรียงความที่เขียนด้วยตนเองในหัวข้อ "ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและในหลวงอย่างไร" จำนวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ (ขนาด A4)

 

:::::: ดาวน์โหลดใบสมัคร ::::::