ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม "เตรียมตัวอย่างไร...ให้เป็น Professional สู่ตลาดงาน"

2016 BizOrientation-2-58-with-UOB

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศระดับคณะ หรือ ระดับหลักสูตร และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "เตรียมตัวอย่างไร...ให้เป็น Professional สู่ตลาดงาน" ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องเรียน 5901 อาคาร 5 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทยระดับมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ1 ของคณะวิชาหรือของหลักสูตร2 หรือ บันทึกชั่วโมงกิจกรรมระดับคณะวิชา จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม ทั้งนี้หากนักศึกษาท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 7 ชั้น 11) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6103 ในวันและเวลาทำการ

หมายเหตุ

1กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเป็นกิจกรรมบังคับในระดับมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะบริหารธุรกิจทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมปัจฉิมนิเทศจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมระดับคณะวิชา จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม และกิจกรรมระดับหลักสูตร จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม รวมเป็น 6 ชั่วโมงกิจกรรม

2การขอบันทึกชั่วโมงกิจกรรมทดแทนกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของหลักสูตร ทางฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรมุษย์ การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโรงแรม และการจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสาขาที่มีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เท่านั้น

 

::: ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า :::