ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ toward superior

2016 TowardSuperiorWeb

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ toward superior ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย ระดับมหาวิทยาลัย (กิจกรรมปัจฉิมนิเทศระดับหลักสูตร) จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม* หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากอาจารย์ที่ปรึกษา

::: ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม :::

หมายเหตุ *กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเป็นกิจกรรมบังคับในระดับมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะบริหารธุรกิจทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมปัจฉิมนิเทศจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมระดับคณะวิชา จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม และกิจกรรมระดับหลักสูตร จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม รวมเป็น 6 ชั่วโมงกิจกรรม