ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

TSI ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Young Corporate Financial Officer 2016

2016 YoungCorporateFinancialOfficer2016

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ร่วมกับชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ขอเชิญนักศึกษาที่กำลังขึ้นชั้นปีที่ 4 หรือสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำงาน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีความสนใจในอาชีพและงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน สมัครเข้าร่วมโครงการ Young Corporate Financial Officer 2016 (YFO 2016) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพในบริษัทจดทะเบียน อาทิเช่น นักลงทุนสัมพันธ์ และนักวิเคราะห์การเงิน เป็นต้น ผ่านรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Intensive Course Training & Workshops) ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าสู่วิชาชีพในอนาคตให้กับ นิสิต นักศึกษา

     สำหรับนักศึกษาท่านใดที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ http://www.set.or.th/newbreed/2014/menu4.html