ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

TSI ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ New Breed Analysts @ U-Net 2016

2016 SET-NewBreedAnalyst2016

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ขอเชิญนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และระดับปริญญาโท (อายุไม่เกิน 35 ปี) ในคณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางการเงิน สมัครเข้าร่วมโครงการ New Breed Analysts @ U-Net 2016 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปและระดับปริญญาโท สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุนรุ่นใหม่ ผ่านรูปแบบการอบรมความรู้ที่เน้นการติวเข้มผ่าน e-Training และ e-Book เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการทดสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) ระดับ 1 ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่วิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุนให้กับนิสิต นักศึกษา

     สำหรับนักศึกษาท่านใดที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ http://www.set.or.th/newbreed/2014/menu3.html