ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

TSI ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาปริญญาโท สมัครเข้าร่วมโครงการ New Breed IC @ U-Net 2016 (รุ่นที่ 2)

CL 2016 SET-NewBreed-IC-2016-R2

      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ร่วมกับ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) และสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่สนใจงานและเส้นทางวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ New Breed IC @ U-Net 2016 (ด้านหลักทรัพย์และอนุพันธ์) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือในโครงการ University Networking ที่จะเข้าสู่อาชีพที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน เพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินและการลงทุนในรูปแบบอบรมติวเข้มหลักสูตรใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และด้านอนุพันธ์ และเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และด้านอนุพันธ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการสมัครงานเข้าสู่วิชาชีพตลาดทุนในอนาคต

     นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการด้านหลักทรัพย์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 24.00 น. และด้านอนุพันธ์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 เวลา 24.00 น. สำหรับกำหนดจัดสอบ Mock Exam ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งภายหลังผ่านทาง e-mail ที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนของการสมัครเข้าร่วมโครงการ

     สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่เว็บไซต์ของโครงการ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2009-9839 และ 0-2009-9840 ในวันและเวลาทำการ

 

::: สมัครเข้าร่วมโครงการ :::
(ด้านหลักทรัพย์) 
(ด้านอนุพันธ์)

::: รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ :::
(ด้านหลักทรัพย์) 
(ด้านอนุพันธ์)

::: รายชื่อนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ :::
(ด้านหลักทรัพย์) 
(ด้านอนุพันธ์)