ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

2016 Waikru

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทุกหลักสูตรในคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยได้แบ่งรอบนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ออกเป็น 2 รอบ คือ

  • รอบที่ 2 - สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
    ตั้งแต่เวลา 10.30 - 12.15 น. (นักศึกษาพร้อมกันที่อาคารหอประชุมเวลา 10.30 น.)
  • รอบที่ 3 - สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์)
    ตั้งแต่เวลา 12.30 - 14.15 น. (นักศึกษาพร้อมกันที่อาคารหอประชุมเวลา 12.30 น.)

     ทั้งนี้ หากนักศึกษาท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ กองกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 และที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11 ในวันและเวลาทำการ