ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ "ชีวิตลิขิตได้"

CL 2016 BizOrientation-1-59

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และบริษัทในเครือสภาหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ "ชีวิตลิขิตได้" โดย อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า ในวันที่ 2, 4 และ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 โดยแบ่งรอบตามกลุ่มและสาขาวิชาของนักศึกษา ดังนี้

รอบที่ 1 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2
   เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกลุ่มและสาขาวิชาดังต่อไปนี้

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (B1) ยกเว้น นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
สาขาวิชาการเงิน (C1+C2)
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (H1+H2)
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (T1)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (K1+K2)

รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2
   เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกลุ่มและสาขาวิชาดังต่อไปนี้

สาขาวิชาการจัดการ (J1+J2+J3)
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (B2+B3) ยกเว้น นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

รอบที่ 3 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2
   เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกลุ่มและสาขาวิชาดังต่อไปนี้

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (D1)
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (E1)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (L1+L2+L3+L4)

     สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับสำหรับนักศึกษาทุกคน ทั้งนี้ หากนักศึกษาที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 7 ชั้น 11 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6103 ในวันและเวลาทำการ

[ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่ ]