ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการเงิน เข้าร่วมกิจกรรม "แบ่งฝัน ปันอาชีพ สู่อนาคตบัณฑิตใหม่"

CL 2016 MPW-Orientation

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (กลุ่ม B) และสาขาวิชาการเงิน (กลุ่ม C) ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (ระดับสาขาวิชา) ในกิจกรรม "แบ่งฝัน ปันอาชีพ สู่อนาคตบัณฑิตใหม่" ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเวลา 12.30 - 13.00 น. เท่านั้น)

     สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย (ระดับมหาวิทยาลัย) ในส่วนของกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (ระดับสาขาวิชา) จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม

*** กิจกรรมนี้สำหรับ น.ศ. ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการเงิน เท่านั้น ***

::: ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า :::