ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ภายใต้ชื่องาน “เด็กหัวฯ สำราญ สงกรานต์เฟสติวัล”

2016 SongkranDay

     เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ 8 คณะวิชา กองกิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ภายใต้ชื่องาน “เด็กหัวฯ สำราญ สงกรานต์เฟสติวัล” ณ ลานร่มไทร และสนามกีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่จะร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่สำคัญ มีคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

     โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรจากอาจารย์และบุคลากรอาวุโส กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดเทพีสงกรานต์ การสาธิตการทำเครื่องหอม เป็นต้น โดยมีนักศึกษาทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

::: ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2559 :::

2016 SongkranDayPic