ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมโครงการสืบสานตำนานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2558

2016 ThaiSweetDessert

     เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานตำนานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ณ บ้านขนมไทยคลองอ้อม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอาหารและขนมไทยพื้นบ้านโบราณที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนปัจจุบันแก่คนรุ่นหลัง

     โดยกิจกรรมดังกล่าว ประกอบไปด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝึกปฏิบัติ ในการเรียนรู้เทคนิคการทำอาหารและขนมไทยให้แก่นักศึกษาที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารและขนมไทยจากหมู่บ้านคลองขนมหวาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่มาให้ความรู้และเทคนิคในการทำอาหารและขนมไทยแบบดั้งเดิม อันจะก่อให้เกิดความคิดริเริ่มในการสร้างรายได้เสริมและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป

::: ภาพกิจกรรมโครงการสืบสานตำนานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2558 :::

2016 ThaiSweetDessert-Pic