ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group (THNG) ครั้งที่ 6

2016 THNG-Camp-6

     มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC) ขอเชิญนักศึกษาอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group (THNG) ครั้งที่ 6 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับทั้งสิ้น 2 สาขา คือ ภาคสังคม ที่เปิดกว้างให้กับนักศึกษาในทุกสาขาวิชาที่สามารถนำความรู้มาต่อยอดกับคนในชุมชนได้ และภาคไอที สำหรับสาขาที่เกี่ยวกับ IT เพื่อนำความรู้มาจัดทำ e-Commerce ให้กับสินค้าชุมชน ในระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2559 ณ ชุมชนแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

     สำหรับผู้ที่สนใจโครงการสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการและสมัครได้ที่ http://www.thng.in.th หรือที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.