ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจ

 

ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ สาขาการจัดการปีการศึกษา 2559 (โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ)

Toward Superior

 เตรียมความพร้อมของท่าน  สู่ความเป็นเลิศในโลกธุรกิจ

โดยวิทยากร  คุณไพบูล ตันกูล

Partner บริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS จำกัด (PWC Thailand)

บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจชั้นนำของโลก

ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.  ห้อง 10201 โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ที่แบบฟอร์มลงทะเบียน Link

 

 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย (ระดับมหาวิทยาลัย) ที่นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม