ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ New Breed IC @ U-Net 2017 (ด้านหลักทรัพย์)

NEW BREED 2017

                ตามที่นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ New Breed IC @ U-Net 2017 (ด้านหลักทรัพย์) สอบวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 7501 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ New Breed IC @ U-Net 2017 (ด้านหลักทรัพย์)