ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาในปี 2555 แต่ยังทำกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

2013 Activity-annoice

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาดำเนินการทำกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสำหรับกรณีที่นักศึกษาขาดกิจกรรมเลือก (ระดับคณะ) สามารถติดต่อขอทำกิจกรรมทดแทนได้ที่สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 7 ชั้น 11) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6103,6105 ภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 และสำหรับกรณีที่นักศึกษาขาดกิจกรรมบังคับ (ระดับมหาวิทยาลัย) สามารถติดต่อขอทำกิจกรรมทดแทนได้ที่ กองกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา (อาคาร 6 ชั้น 2) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6920,6922 ภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556

1.    47122046       นายทศพร กอใจประเสริฐ
2.    48110612       นายธเนส พัฒนกำจรกิจ
3.    48117076       นางสาวพัฒนฉัตร บุญสด
4.    4901107093    นายพุฒินนท์ ศักดิเดชานุสรณ์
5.    5001200035    นายชเนษฎ์ บุญบำรุง
6.    5001205049    นางสาวปิยธิดา กาจกระโทก
7.    5101103049    นายสิทธิเดช โพธิ์สุวรรณ
8.    5101108365    นางสาวนิศานาถ รัตนกุล
9.    5201100175    นายไชยวัฒน์ ประสิทธิสมพร
10.  5201102088    นายนพพล เจริญพร
11.  5201102382    นายวรวุฒิ ไสสกุล
12.  5201102386    นางสาวดวงกมล เทือกศิริ
13.  5201103175    นางสาวจันทนีย์ ประพันธ์พงพินิจ
14.  5201105111    นางสาวอิสรีย์ หาญประสิทธิ์คำ
15.  5201107012    นายภรต ยังวนิชเศรษฐ
16.  5201107215    นายอธิษฐาน วงศ์สุวรรณ
17.  5201108286    นายเอกฤษฎ์พล สวาปการ
18.  5201109040    นายสมเจตน์ ทองทา
19.  5201109058    นายภคณัฐ ภัทรวาณิชย์