ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง กิจกรรมชดเชย

15-06-2560

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง...กิจกรรมชดเชย

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 และเข้าร่วมกิจกรรมระดับคณะฯ ไม่ครบ 30 ชม.กิจกรรม และ/หรือ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศไม่ครบ 6 ชม.กิจกรรม 

ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ..สายสิญจน์ สายชีวิต..”

ในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา  8.30-13.00 น. ณ ห้องอาหาร อาคาร 7 ชั้น 12 มกค.

 

เปิดลงทะเบียน 8.30 น. - 09.00 น.

กิจกรรมนี้ ทดแทนกิจกรรมระดับคณะ และ/ หรือ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จำนวน 4 ชม.กิจกรรม 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11