ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูล-ข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

utcc52512

 

แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูล-ข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

นักศึกษาศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า สามารถตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจได้ที่

Link ข้อมูลนี้ https://goo.gl/2ToiXm