ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการ New Breed IC @ U-Net 2017 (ด้านหลักทรัพย์) รุ่นที่ 2

MOCK EXAM 2017

 

โครงการ New Breed IC @ U-Net 2017 (ด้านหลักทรัพย์) รุ่นที่ 2

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ร่วมจัดตั้งโครงการ New Breed IC @ U-Net 2017 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือในโครงการ University Networking สามารถเตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ ด้วยวิธีการศึกษาด้วยตนเองผ่านรูปแบบ Online ได้แก่ e-Book e-Training พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัด Mock Exam และเข้ารับการทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้ที่ Link : https://goo.gl/forms/6hWWbjcvKrbG5g4l1