ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

น้องนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์(มาม่า) ครั้งที่ 20

Students In MAMA 2017

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมือกับ บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จัดโครงการติวให้แก่น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นระหว่างวันที่ 2-7 ตุลาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เป็นศูนย์กลางในการติวเพียงแห่งเดียวเท่านั้น  ทั้งนี้ มีการถ่ายทอดสดผ่านบอร์ดแบนด์ไปยังตามโรงเรียน
มัธยมทั่วประเทศ 

พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่และเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ คอยต้อนรับน้องๆ ที่มาเข้าเข้าใช้
หอประชุมและห้องเรียนของมหาวิทยาลัยฯ
ตลอดโครงการ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

และน้องๆ มีความสนใจเข้าร่วมบูธของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นจำนวนมาก