ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

Songkran 2560

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ 8 คณะวิชา กองกิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

ในวันที่ 3-4 เมษายน 2560 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ลานร่มไทร และ ลานกีฬาเอนกประสงค์