ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

UTCC Pad Chim 2017

      ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ/หรือ นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว    ในหัวข้อ "นวัตกรรมคนพันธุ์ใหม่" วิทยากรโดย ดร.พยัต วุฒิรงค์ ในวันที่ 7, 8 และ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 10201
โดยแบ่งรอบตามกลุ่มและสาขาวิชาของนักศึกษา ดังนี้

 

                    • รอบที่ 1 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 10201 

         

      • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (L1+L2+L3)

        หมายเหตุ:  ลงทะเบียนเวลา 8.30 - 9.00 น. 

 

 

• รอบที่ 2 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 10201 

  

      • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (D1+สหกิจศึกษา)
      • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (L4+L5)

        หมายเหตุ:  ลงทะเบียนเวลา 12.30 - 13.00 น.

 

        • รอบที่ 3 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 
          

     • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (K1+K2+สหกิจศึกษา)
     • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (E1)
     • สาขาวิชาการเงิน (C1+C2+สหกิจศึกษา)

     • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ *(กลุ่มฤดูร้อนพิเศษ)

       หมายเหตุ:  ลงทะเบียนเวลา 8.30 - 9.00 น.

 

        • รอบที่ 4 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 10201 

     • สาขาวิชาการจัดการ (J1+J2+สหกิจศึกษา)
 
       หมายเหตุ:  ลงทะเบียนเวลา 12.30 - 13.00 น.
       

 

        • รอบที่ 5 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 10201

     • สาขาวิชาการตลาด (A1+A2+A3+A4) *ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าโครงการสหกิจศึกษา

       หมายเหตุ:  ลงทะเบียนเวลา 8.30 - 9.00 น.

 

หมายเหตุ :  สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ชั่วโมงกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับสำหรับนักศึกษาทุกคน ทั้งนี้ หากนักศึกษาที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 24 ชั้น 12A
หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6105 ในวันและเวลาทำการ

[ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ที่นี่ ]