ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

Business Orientation 2 2017

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2560 นวัตกรรมคนพันธุ์ใหม่ ” หัวข้อ คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน 

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศและ/หรือ นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคปลายปีการศึกษา 2560

ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ 23701 (อาคาร 23 ชั้น 7) จำนวน 2 รอบ ดังนี้ 

 

    - รอบเช้า (B1,B2) เวลา 09.00 – 12.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา : 08.30 น.)

 

    - รอบบ่าย (B3เวลา 13.00 – 16.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา : 12.30 น.)

 

วิทยากรบรรยาย : ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี

                        คุณวิรุณรัตน์ ตั้งสำเริงวงศ์ 

                        (วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพสมาคมธนาคารไทย)

 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย (ระดับมหาวิทยาลัย) ที่นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะบริหารธุรกิจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ผ่านทางระบบออนไลน์

หมายเหตุ : ปิดระบบรับลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

 

                                                                     [ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ]