ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการนวัตกรรมคนพันธุ์ใหม่

School Of Business TMB

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สมาคมทหารไทย จัดโครงการ นวัตกรรมคนพันธุ์ใหม่ หัวข้อ "คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน" ภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ      ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ 23701 อาคาร 23 ชั้น 7