ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ“ฟังธรรม กับ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ”

Monk morals

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

“ฟังธรรม กับ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ” วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 09:00 – 17:00 น.
ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
********************************************************************
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือมากกว่าชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นเงื่อนไข..การบังคับกิจกรรมทั้งหมด

และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการบันทึกกิจกรรม..ด้านคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 6 ชั่วโมง
********************************************************************
นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ลงทะบียน Online ได้ที่ Link :  [คลิกที่นี่]

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กองกิจกรรมนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 โทรศัพท์ 0 2697 6920, 6922